Thai  |  English  |  Japanese
ATP Datastorage      บริการงานคลังเอกสาร      บริษัทจัดเก็บเอกสาร      คลังเอกสาร      รับฝากกล่องเอกสาร      บริการงานคลังสินค้า      คลังสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บเอกสาร                                                                                                                                                                                                   
 
 
Document Storage
คลังเอกสาร

           บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ ความมั่นคงของระบบการเก็บที่มีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อทุกๆ หน่วยธุรกิจ จนถึง รายบุคคล 

           บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage )  จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552  และเริ่มประกอบธุรกิจ คลังเอกสาร เมื่อปี 2554 โดยให้บริการจัดเก็บเอกสารกับบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งช่วยให้ ลูกค้าของเราสามารถนำพื้นที่ในการเก็บเอกสาร ไปใช้ประโยชน์ในการกิจการต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจขององค์กร 

           ทางบริษัท ได้มีการระบบการบริหารจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยในการดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ Cloud server เป็นตัวจัดเก็บและสำรองข้อมูลทำให้ระบบมีความมั่นคง บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ , ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

      สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิตนครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
 • คลังเอกสาร 1  :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • คลังเอกสาร 2  :   เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ

โทร : 035-951-768
mobile : 081-643-1212 , 081-968-5098
Fax : 02-1024439
Email : sales@documentwarehouse.in.th

www.documentwarehouse.in.th
 บริการต่างๆ

1. รับฝากและดูแลเอกสาร
 •  แบบกล่องเอกสาร
          บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบรองรับการตรวจสอบจากลูกค้าผ่าน web application ในการตรวจค้นหากล่องเอกสารโดยตรงจากลูกค้าเอง ทำให้ลูกค้าสามารถ ดำเนินการตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จาก หมายเลขกล่อง หรือ ข้อความที่ระบุชื่อกล่องหรือ บันทึกช่วยจำในกล่องนั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายและลดความผิดพลาดในการร้องขอข้อมูลจากเรา ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดส่ง
 • แบบแฟ้มเอกสาร
          บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บแฟ้มเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายแฟ้มได้มาก และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของแฟ้มเอกสารได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

          ซึ่งระบบ QR Code เป็นระบบที่มาทดแทนBarcode ที่บันทึกข้อมูลได้จำกัด  ทำให้ระบบการเก็บเอกสารรายแฟ้มทำได้ไม่ดี โดยหลังจากทางบริษัทนำระบบ QR Code มาใช้แก้ปัญหาทำให้เกิดความถูกต้องและเป็นที่พอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานระบบคลังเอกสารของเราเพื่อตอบสนองลูกค้า
 • แบบบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ
          บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์แบบต่างตามที่ลูกค้ามี ทั้งรูปแบบการจัดเก็บบนชั้นวาง หรือ ต้องจัดเก็บบน พื้น พาเลส ตามสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เอกสาร test report ในงานทดสอบที่ต้องเก็บและตรวจสอบกลับในกรณีต่างๆซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้ดูแล โดยทางเราจะอำนวยความสะดวกในการกำหนดตำแหน่งและพื้นพี่เพื่อการจัดวาง และดูแลในเรืองความปลอดภัย                    2. บริการเหมาพื้นที่ชั้นวาง เพื่อจัดเก็บตามความต้องการของลูกค้า

              บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บ แบบเหมาชั้นหรือแบ่งชั้นเพื่อการจัดเก็บ โดยบริการนี้เป็นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบรายบุคคลหรือรายครอบครัวที่ไม่มีทีเก็บของภายในบ้านที่เหมาะสมโดยทางเราจะเป็นผู้จัดเก็บและดูแลพร้อมส่งมอบหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งลูกค้าสามารถ ติดต่อผ่าน web applicationดูสภาพตำแหน่งการจัดเก็บได้ตลอดเวลา ซึ่งงานบริการส่วนนี้จะจำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการและการดูแล 
          3.บริการเก็บเอกสารโดยการแสกน ในรูปแบบ File (JPEG, PDF)

              บริษัทให้บริการ SCAN เอกสารที่รับมาและจัดเก็บในรูป data file บันทึกลง sever เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวลูกค้าเอง โดยทางลูกค้าเพียงขอเช้าพื้นที่จัดเก็บในรูป data file ทางเราจะดำเนินการสำรองพื้นที่และจัดการ scan ตามคำร้องขอจัดเก็บ ซึ่งผู้เข้าถึงข้อมูลจะต้องมี Passwordและมีการบันทึกบุคคลที่เข้าใช้ข้อมูลนั้น

4. บริการอื่นๆ
 • บริการจัดหากล่องเอกสาร บริษัทมีกล่องเอกสาร มาตรฐาน พร้อมบรรจุ แฟ้มเอกสารและ อื่นๆ ตามความต้องการพร้อม QR CODE TRACKING 
 • บริการบรรจุเอกสาร  บริษัทให้บริการบรรจุเอกสารน้องสถานที่ตามลูกค้าร้องขอพร้อมทั้งทำรายการบันทึกจัดเก็บข้อมูลรายงาน จัดบันทึกข้อมูลพร้อมติดตั้ง แผ่น QR Code ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์
 • บริการค้นหาเอกสาร  บริษัทมีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษา จึงทำให้เราสามารถค้นหาได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
 • บริการนำส่ง บริษัทมีบริการนำส่งกล่องเอกสารยังลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ โดยทีมงานของบริษัททำให้สามารถมั่นใจว่าลูกค้าจะได้เอกสารตามเวลาและถูกต้อง โดยพนักงานที่จัดส่งจะมีระบบติดตามการส่งมอบถึงลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบติดตามผ่าน WEB Application ได้ตลอดเวลา
 • บริการส่งในรูปแบบ  File (JPEG, PDF)  บริษัท บริการส่ง file กรณีต้องการให้เราค้นหาเอกสารและscan ส่งผ่าน EMAIL หรือช่องทางอื่นๆ ตามความต้องการ
 • บริการนำส่ง และนำกลับกล่องเอกสาร  บริษัท ให้บริการนำส่งกล่องเอกสารไปยังลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสาร ณ สถานประกอบการของลูกค้า เจ้าหน้าที่จัดส่งพร้อมรถจัดส่งติดตั้ง Application บอกสถานะ การทำงานไปยังสถานประกอบการของลูกค้า หรือ เดินทางกลับ เพื่อความมั่นใจว่ากล่องเอกสารอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทาง
 • จัดห้องรับรองสำหรับตรวจสอบเอกสาร  บริษัท ให้บริการห้องรับรองกรณี ลูกค้าต้องการมาใช้ตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์รับฝากเอกสาร โดยเรามี  โทรศัพท์ โทรสาร  ระบบ Internet ความเร็วสูง พร้อมระบบ WIFI พร้อมให้บริการ
 • บริการทำลายเอกสาร  บริษัทรับบริการทำรายเอกสาร ทั้งในส่วนที่ฝากกับทางบริษัท หรือ ต้องการให้เราไปรับเอกสารเพื่อทำรายหรือ ให้ทำรายต่อหน้า เจ้าหน้าที่ของลูกค้ากำหนด
 • บริการยื่นเรื่องขอจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
คลังเอกสาร 1   :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คลังเอกสาร 2  :    เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา
www.documentwarehouse.in.th
Email : sales@documentwarehouse.in.th
โทร : 035-750761 / Mobile : 081-968-5098 / Fax : 02-1024439
 
เว็บสำเร็จรูป
×