Thai  |  English  |  Japanese
ATP Datastorage      บริการงานคลังเอกสาร      บริษัทจัดเก็บเอกสาร      คลังเอกสาร      รับฝากกล่องเอกสาร      บริการงานคลังสินค้า      คลังสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บเอกสาร                                                                                                                                                                                                   
 
 
บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage )
จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552  และเริ่มประกอบธุรกิจ คลังเอกสาร เมื่อปี 2554 โดยให้บริการจัดเก็บเอกสารกับบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยบริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิตนครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
  • คลังเอกสาร 1   :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  • คลังเอกสาร 2   :   เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ
โทร : 035-750761
mobile : 081-643-1212 , 081-968-5098
Fax : 02-1024439
E-mail : sales@documentwarehouse.in.th


www.documentwarehouse.in.th

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
คลังเอกสาร 1   :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คลังเอกสาร 2  :    เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา

www.documentwarehouse.in.th
Email : sales@documentwarehouse.in.th
โทร :  035-750761 / Mobile : 081-643-1212 , 081-968-5098
Fax : 02-1024439
 
เว็บสำเร็จรูป
×