Thai  |  English  |  Japanese
ATP Datastorage      บริการงานคลังเอกสาร      บริษัทจัดเก็บเอกสาร      คลังเอกสาร      รับฝากกล่องเอกสาร      บริการงานคลังสินค้า      คลังสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บสินค้า      บริการตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศเก็บเอกสาร                                                                                                                                                                                                   
 
 
สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
คลังเอกสาร 1   :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คลังเอกสาร 2  :    เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทร : 035-750761 / Mobile : 081-643-1212 , 081-968-5098 /
Fax : 02-1024439
www.documentwarehouse.in.th
Email : sales@documentwarehouse.in.th
 
เว็บสำเร็จรูป
×